09765-495-495

sales@qbuildcon.com

Smiley face Smiley face
Marathi
English

सात बाराचा उतारा

सात बाराचा उतारा हा जमिनीवरील मालकी हक्क कोणाचा आहे हे समजून घेण्यासाठी शासकीय अभिलेख महसूल विभागातर्फे दिला जातो. क्रमांक ७ व क्रमांक १२ ही जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधीच्या कायद्यातली विशेष कलमे आहेत.

प्रत्येक जमीनधारकास स्वतःकडे असलेली जमीन किती व कोणती हे सातबारा उताऱ्यावरून कळू शकते. 'गाव नमुना ७' हे अधिकारपत्रक आहे व 'गाव नमुना १२' हे पीक-पाहणी पत्रक आहे. जमीन व महसूलाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावच्या तलाठ्याकडे हे 'गाव नमुने' असतात. सातबारा उताऱ्यावर गाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमूद केलेले असते.


महाराष्ट्रातील मालमत्ता खरेदी करण्याचे 2 मार्ग

1. भारतात कोठेही आपली शेतजमीन असल्यास आपण महाराष्ट्रात इतर शेतजमीन खरेदी करू शकता. याचा अर्थ, शेतजमिनीची मालकी किंवा शेतकरी असणे आवश्यक आहे.

2. आपल्याकडे भारतात कोठेही आपल्या नावावर शेतजमीन नसेल तर महाराष्ट्रातील शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी आपल्याकडे तरतुदी आहेत.

म्हणूनच, जर आपण आमच्याबरोबर शेतीची कोणतीही जमीन / प्लॉट खरेदी केली तर आम्ही आपले नाव 7/12 उतारावर नोंदणी करण्यास मदत करू.


आपली माहिती भरा

आपल्या सुंदर राज्यात कृषी जमिन आपल्या नावावर करण्यासाठी, तुमची खाली माहिती भरा.

जर आपण शेतकरी असाल तर याचा अर्थ आपल्या नावावर 7/12 आहे

Subscribe for Our Newsletter